Når har man krav på voldsoffererstatning?

Hvem har rett til voldsoffererstatning?

Den som har fått en skade som følge av en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, har krav på voldsoffererstatning fra staten. Dette omfatter vold, tvang, seksuelle overgrep, terrorhandlinger mv. Det er først og fremst den skadelidte selv som har krav på voldsoffererstatning, men også etterlatte etter den skadde har krav på voldsoffererstatning. Det ytes også voldsoffererstatning til personer som har fått en skade etter å ha forsøkt å hjelpe ofre. Barn som har vært vitne til vold mellom nærstående, slik som barn som opplever at mor blir slått, vil ha en selvstendig rett til voldsoffererstatning.

Hvilke bevis må man ha?

Beviskravet for at man skal ha krav på voldsoffererstatning, er at det er klart sannsynliggjort at det foreligger en straffbar handling. I praksis betyr det at forklaringen må være troverdig og støttes av andre opplysninger. Det er ikke nødvendig at det har vært vitner til hendelsen, eller andre klare spor. Det viktigste beviset er alltid forklaringen fra den som har vært utsatt for den straffbare handlingen. Hvis den som søker i tillegg har fått psykiske skader, som er vanlige etter traumer, vil ofte beviskravet være oppfylt.

Er det nødvendig å anmelde til politiet?

Det er et vilkår for å få voldsoffererstatning, at det straffbare forholdet er anmeldt til politiet. Det er viktig for å bidra til at saken blir oppklart. Det kan gjøres unntak fra anmeldelseskravet hvis forholdet er tilstrekkelig dokumentert, det er gode grunner til at man ikke anmelder og samfunnsinteresser ikke tilsier at forholdet må anmeldes. Det kan for eksempel gjøres unntak fra anmeldelseskravet der den som har blitt utsatt for vold står i et avhengighetsforhold til gjerningspersonen, slik som der denne er ektefelle eller forelder.

Må man fremme kravet mot gjerningspersonen først?

Dersom forholdet er anmeldt, kan man kreve at erstatningskravet blir tatt med i straffesaken mot gjerningspersonen. Det er det viktig å gjøre. Hvis man velger å ikke fremme erstatningskravet mot gjerningspersonen og det senere viser seg at skaden er blitt større enn først antatt, kan man få avslag på voldsoffererstatning av denne grunn. Også her finnes det mange unntak fra hovedregelen.

Hva kan kreves dekket i voldsoffererstatning?

Dersom det er klart sannsynliggjort at man har blitt utsatt for en straffbar handling og fått en skade av det, kan man tilkjennes oppreisning. Det er en engangssum som tilkjennes ut fra hva som anses som rimelig kompensasjon for den tort og svie man er påført. Hvis man har fått varige mén som følge av volden, kan man i tillegg få ménerstatning hvis skaden er av en viss størrelse. Det er ofte nødvendig å innhente en spesialisterklæring for å finne ut hvor stor skaden er. Ménerstatningen beregnes ut fra skadens størrelse. I tillegg kan man få dekket økonomisk tap. Hvis man for eksempel har tapt arbeidsinntekt på grunn av skaden, kan man ha krav på å få dekket dette. I tillegg kan man kreve å få dekket utgifter man har hatt på grunn av skaden. Les også Hva kan man få i voldsoffererstatning?

Avokatbistand

Man kan få dekket utgiftene til advokatbistand i forbindelse med søknad om voldsoffererstatning gjennom ordningen med bistandsadvokat Når har du rett til bistandsadvokat? og fri rettshjelp. Les om hvem som har krav på fri rettshjelp her. Fri rettshjelp

Ta kontakt med meg på Kontakt Advokat Arild Almklov om du lurer på om du kan ha krav på voldsoffererstatning.

 

5 kommentarer om “Når har man krav på voldsoffererstatning?

Legg til din

  1. Hei. Foreldelse er avhengig av hvilket misbruk det er snakk om. De mest alvorlige seksuelle overgrepene har en veldig lang foreldelsesfrist. Fra 2014 ble foreldes heller ikke voldtekter og seksuell omgang med barn som da ikke allerede var foreldet.

  2. Lurte på om sånne saker blir foreldet, for den som har blitt misbrukt blir jo traumatisert og ødelagt for resten av livet iallefall mesteparten.Mennesker som har blitt misbrukt sier veldig sjeldent ifra itide, de sier kanskje ikke ifra før de har blitt voksne, hvis sånne forhold blir foreldet noe som jeg ikke synes at de burde gjøre.

  3. Hei
    Takk for tilbakemeldingen din. Det er mange som opplever å få avslag når de ikke har anmeldt. Husk at du kan anmelde et straffbart forhold selv om det har gått noe tid fra det skjedde.

  4. Det unntaket er bare svada etter min erfaring.. man kommer ingen vei uten anmeldelse selv med annen dokumentasjon. Di trodde nok på søknaden min til å skrive i avslaget at alle sakene skulle vært anmeldt og at jeg hadde utsatt andre for fare med å ikke gjøre det, men erstatning fikk jeg ikke.

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑