Når har du rett til bistandsadvokat?

Bistandsadvokaten skal hjelpe ofre for straffbare handlinger i forbindelse med straffesaken. Bistandsadvokaten skal hjelpe med kontakten med politiet og hjelpe med eventuelle erstatningskrav som oppreisning og menerstatning. Bistandsadvokatordningen er gratis.

Straffeprosessloven § 107a gir rett til bistandsadvokat til ofre for straffbare handlinger som seksuelle overgrep/voldtekt, kvinnemishandling, brudd på besøksforbud, tvangsekteskap, menneskehandel, og kjønnslemlestelse. Den gir også rett til bistandsadvokat om noen er blitt påført betydelig skade eller til de etterlatte der noen er død som følge av en straffbar handling.

I spesielle tilfeller der en straffbar handling er særlig alvorlig eller har rammet noen særlig hardt kan det også gis rett bistandsadvokat. Pårørende til ofre kan også gis rett til bistandsadvokat etter denne bestemmelsen.

Du har også krav på advokatbistand for å vurdere om du vil anmelde det som du har vært utsatt for. Advokaten kan da gi deg råd om hva som kommer til å skje og slik at du får mulighet for å forberede deg.

Du kan også selv fritt velge hvilken advokat du vil som bistandsadvokat.

Seksuelle overgrep/voldtekt

Om du har vært utsatt for et seksuelt overgrep har du krav på bistandsadvokat. Dette gjelder ikke bare voldtekter, men også seksuell omgang med mindreårig, misbruk av overmaktsforhold og andre seksuelle overgrep. Om du er usikker på om det du har vært utsatt omfattes ta kontakt her.

Kvinnemishandling/familievold

Om du har vært utsatt for mishandling eller vold fra partner er fra foreldre har du krav på bistandsadvokat. Det kan gjelde et enkelt tilfelle eller mishandling over tid. Det kan gjelde både fysisk vold og psykisk vold. Barn som har vært vitne til vold vil også ha krav på bistandsadvokat.

Brudd på besøksforbud

Har du blitt utsatt for brudd på besøksforbud har du krav på bistandsadvokat. Dette gjelder uavhengig av hvilken sak som var årsaken til besøksforbudet.

Betydelig skade

Om en straffbar handling har påført deg betydelig skade har du krav på bistandsadvokat. Skaden trenger ikke å være av fysisk karakter. En psykisk skade kan også være betydelig. Psykiske skader som PTSD vil i de fleste tilfelle regnes som betydelig skade.

Om skaden er blitt bedre har du fremdeles krav på bistandsadvokat. Det er ikke et krav om at skaden er varig kun at den har vært betydelig.

Selv om ikke skaden din regnes som betydelig vil du i de fleste tilfeller der du kan dokumentere at du har fått en personskade som følge av en straffbar handling få advokatbistand til erstatningskrav.

Erstatningskrav

Om ikke erstatningskravet ditt ble fremmet under straffesaken eller du har fått varige men som følge av handlingen kan du få oppnevnt bistandsadvokat i etterkant for å hjelpe deg med erstatningskravet.

I de fleste tilfelle blir kun oppreisningserstatning behandlet under straffesaken. Om du har fått varige men som følge av handlingen vil dette ofte ikke vise seg før saken er avsluttet. Du kan da få hjelp fra en bistandsadvokat til å fremme krav om menerstatning eller tapt inntekt/påførte utgifter.

[wd_hustle id=”kontakt”]

2 kommentarer om “Når har du rett til bistandsadvokat?

Legg til din

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑