Hvordan anmelde til politet

Har du stilt spørsmålet; “Skal jeg anmelde?”

Om politiet får vite om straffbare handlinger, så vil de selv skrive en anmeldelse. Dette skal de i alle tilfeller der det er rimelig grunn til dette, jf. straffeprosessloven § 224.

Om politiet ikke vet om det, må du selv anmelde det, om du ønsker at noen skal bli straffet for handlingen.

Du kan få advokathjelp til å anmelde.

Hva skjer når en anmeldelse leveres inn?

Politiet skal etterforske alle saker der det er rimelig grunn til det. Det kreves ikke at det kan fremlegges noen bevis for politiet. Politiets etterforskning skal skaffe de bevis som kan finnes. Politiet skal avhøre vitner, innhente opplysninsninger/ dokumenter eller elektroniske spor som kan fortelle noe som saken. Politiet kan også innhente uttalelser som kan si noe om hva som kan bevises.

Ønsker du hjelp til å anmelde et straffbart forhold?

Formålet med etterforsking er først og fremst å skaffe de opplysninger som trengs for å avgjøre om noen kan tiltales for å ha gjort noe straffbart.

Om noen kan straffes for handlingen er opp til påtalemyndigheten å avgjøre. De mindre alvorlige sakene avgjøres av politiadvokater, mens de mer alvorlige sakene avgjøres av statsadvokater.

Om politiadvokaten/statsadvokaten er overbevist om at skyld kan bevises utenfor enhver rimelig tvil, skal det tas ut en tiltale. Om ikke blir saken henlagt.

Dette betyr imidlertid ikke at det ikke kan søkes om erstatning. Se mer om det Når har man krav på voldsoffererstatning ?.

Om det blir tatt ut tiltale, så sendes saken til den tingretten som saken hører inn under. Saken blir så berammet og tiltalte får forsvarer om vilkårene for forsvarer er tilstede og fornærmede får bistandsadvokat om vilkårene for dette er tilstede.

Er det en frist for å anmelde?

Kommer en anmeldelse lang tid etter det som blir anmeldt skjedde, kan det være foreldet.

Straffeloven § 86 gir bestemmelser om fristens lengde. For de fleste alvorlige straffbare handlinger er denne nå 10 år eller mer. Dette gjelder mishandling fra ektefelle/samboer, voldekt, seksuelle overgrep mot barn, samt andre grove forbrytelser som ikke var foreldet i 2014 vil aldri foreldes, jf. straffeloven § 91

I noen saker der det har vært vitner til hendelsen er det en fordel at disse anmeldes raskt, da hva vitnene kan huske svekkes over tid. Elektroniske spor vil også være borte om anmeldelsen kommer inn lang tid etterpå. Men det at det har gått lang tid betyr ikke at det ikke finnes bevis. I mange alvorlige straffesaker er det ingen vitner. Hva som har skjedd må avgjøres ut fra fornærmedes forklaring og ut fra f. eks journaler som viser at noe traumatisk må ha skjedd.

Om saken er foreldet eller ikke er ofte et vanskelig spørsmål. Det anbefales at advokat kontaktes for å få dette vurdert. At den er strafferettslig foreldet betyr heller ikke at et erstatningskrav er foreldet.

Hvordan leverer man inn en anmeldelse?

For mindre alvorlige straffbare handlinger kan man levere inn anmeldelse elektronisk. Du finner skjema og mal for anmeldelse på politiet.no. 

For de mer alvorlige straffbare handlingene, så må man kontakte politiet for å avtale tid for å levere anmeldelse. For alvorlige straffbare handlinger som  feks. kvinnemishandling/ mishandling fra ektefelle/ partner, barnemishandling/ vold mot barn, voldtekt og andre seksuelle overgrep  har man krav på gratis bistand fra advokat i forbindelse med anmeldelse. Advokaten kan også gi gratis bistand dersom du ikke er sikker på om du vil anmelde. Du kan få råd til å vurdere en anmeldelse og kan ta opp spørsmål som foreldelse og hvilke bevis politiet kan finne i saken.

Advokaten kan så kontakte politiet for å avtale tid for å levere inn en anmeldelse og kan bli med i avhør. Om du har behov for sikkerhet etter du har levert inn anmeldelse, kan advokaten bistå med å begjære besøksforbud og voldsalarm.

Skal du anmelde noe eller lurer du på å gjøre det. Ta kontakt for en gratis vurdering av din sak.

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑