Vold i hjemmet

Jeg har bistått voldsofre som advokat i Tønsberg i mange år og ønsker å komme med råd om hva som kan gjøres hvis man opplever vold i hjemmet.

Det å bli utsatt for vold i hjemmet er veldig alvorlig og det kan være svært vanskelig å komme ut av. Definisjonen på vold i nære relasjoner er at den som utøver volden er en man står i et avhengighetsforhold til. Med det menes ektefelle, samboer, men også foreldre eller søsken. Å komme ut av volden innebærer da også å bryte med en som man står nære og som man er avhengig av. Det kan være en lang vei å bryte med volden, men det er ofte en vei man er nødt til å gå. Hvis man blir utsatt for vold i hjemmet, er det flere steder man kan søke hjelp. Her skal jeg orientere litt om hvordan prosessen er, for en som ønsker å bryte ut av et voldelig forhold.

Sett egne grenser

Det første skrittet i å bryte ut av et voldelig forhold er å sette egne grenser. Hvis man har blitt utsatt for vold over tid, kan det bli en vane å akseptere det. Mange velger å tilpasse seg den som utøver volden og forsøker å unngå situasjoner som skal føre til at den som utøver volden blir sint. Det kan være regler om å ikke gå ut av huset, ikke ha kontakt med venner, ikke bruke penger osv. Hvis man ikke setter en grense, kan man ende opp med å leve etter et regelsett som i stor grad begrenser friheten. Å bryte en av disse reglene kan føre til konsekvenser. Til slutt vil man ende opp med å leve i konstant frykt for vold. Den som utøver vold vil ha total kontroll.

Bestem deg

Å bryte ut av et voldelig forhold tar tid. Hvis man har levd under vold og trusler om vold fra noen i lengre tid, vil man være vant til å tilpasse seg truslene. Man vil helst velge de alternativene som ikke innebærer å gjøre voldsutøveren sint. Mange som har blitt utsatt for vold i hjemmet vil derfor føye seg etter trusler. Frykten for konsekvensene ved å bryte gjør at mange velger å bli selv om det er vold i hjemmet. Dersom den som utøver volden lover bot og bedring, vil det virke som en lettere vei å gå. Det første og viktigste steget for å klare å bryte med volden er å ta et standpunkt og bestemme seg. Når man først har bestemt seg for å bryte, er mye gjort.

Snakk med noen

Det er viktig å snakke med noen om det man opplever. Det kan hjelpe en med å se alvoret i situasjonen. Hvis voldsutøveren har fått stor kontroll over en, er det ikke så lett å se hva som er rett og galt. Mange har blitt manipulert til å tenke at de selv er skyld i volden. En utenforstående kan hjelpe en med å innse alvoret. Det er mange steder man kan søke om hjelp, slik som krisesentre, helsestasjonen osv. Barn som blir utsatt for vold i hjemmet kan snakke med helsesøster på skolen. Helsesøstre har taushetsplikt og kan ikke fortelle det til foreldrene. Ansatte på skoler og barnehager har meldeplikt om de får opplysninger om at et barn blir utsatt for vold i hjemmet.  Les også Erstatning til barn som har vært vitne til vold

Få råd av en advokat

Hvis man har blitt utsatt for vold i hjemmet, har man rett til advokatbistand på det offentliges bekostning for vurdering av om man skal anmelde forholdet til politiet. Advokaten kan hjelpe til med å vurdere om handlingene er omfattet av definisjonen i straffeloven. En advokat kan også se på hvilke bevis som finnes og vurdere om saken vil kunne føre til dom. Hvis man vurderer å anmelde volden til politiet, kan det være fint å vite hva man går til og hva anmeldelsen vil føre til. Hvis man velger å anmelde saken til politiet, har man rett til bistandsadvokat, som kan være med på politiavhør og følge en gjennom straffesaken.

Les også Når har du rett til bistandsadvokat?

Beskyttelse under etterforskning

Hvis det er grunn til å tro at vedkommende vil utsette en for straffbare handlinger eller krenke fred, kan politiet ilegge besøksforbud. Dersom personen fortsetter å ta kontakt etter at man har sagt fra om at man ikke ønsker å ha kontakt, vil det være en krenkelse som kan føre til at vedkommende kan bli ilagt besøksforbud. Man kan også be om å få voldsalarm. Det er en alarm som man bærer med seg og som man kan varsle politiet med, dersom man er i fare. Når politiet kjenner til saken og man har bedt dem om beskyttelse, vil de prioritere å komme raskt.

 

 

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑