Arbeidsgiver fikk ikke spionere på arbeidstager

En arbeidsgiver mistenkte en arbeidstaker for å gjøre andre ting en å jobbe. Arbeidstakeren var montør og var ute på oppdrag mye av tiden.

Grunnet mistanken hadde arbeidsgiver engasjert en privatetterforsker som i 10 dager fulgte etter arbeidstakeren for å spionere på hva han gjorde. Privatetterforskeren overvåket, dokumenterte og fotograferte hva arbeidstakeren gjorde. Dette førte til at arbeidstakeren fikk avskjed.

Arbeidstakeren godtok ikke dette og gikk til sak. Det ble i saken et spørsmål om bevisene hadde blitt fremskaffet ulovlig. Om et bevis er fremskaffet på en utilbørlig og ulovlig måte, må de avskjæres etter tvisteloven § 22-7.

Om beviset var utilbørlig eller ulovlig måtte avgjøres ut fra hva arbeidsgiver kan gjøre av kontrolltiltak etter arbeidsmiljøloven § 9-1.

Om dette uttalte Borgarting lagmannsrett;

«Hvis de (privatetterforskere) tillates å forklare seg som vitner, vil det innebære en legitimering av et ulovlig tiltak og en gjentakelse og forsterkning av integritetskrenkelsen (arbeidstakeren) er blitt utsatt for»

Borgarting mente overvåkingen av arbeidstakeren var både lovstridig og utilbørlig og uttalte;

«Hensynet til opplysningen av saken må vike for de tungtveiende personvern- og rettssikkerhetshensyn som (arbeidstakeren) har krav på. (arbeidstakeren) ble – uten eget vitende og uten å ha fått noe forvarsel siden 2015 om at arbeidsgiver ikke var fornøyd med hans innsats – overvåket og fotografert store deler av arbeidsdagen over et tidsrom på til sammen ti dager. Lagmannsretten har forståelse for at arbeidsgiver hadde behov for å få avklart mistanken, selv om det ikke var mistanke om straffbare forhold, men dette kunne etter lagmannsrettens syn ha latt seg gjøre på andre måter.»

Avgjørende var også at lagmannsretten mente at å tillatte bevisene, vil sende «uheldige signaler til partene i arbeidslivet om at arbeidsgiver kan være tjent med å gjennomføre kontrolltiltak på ulovlig og/eller utilbørlig måte.»

Er arbeidsgiver ikke fornøyd med en ansatts innsats kan ikke arbeidsgiver engasjere privatetterforskere for å spionere på den ansatte. Et slikt bevis er ulovlig.

Advokat Arild Almklov yter bistand i saker om gjelder arbeidsrett. Ta kontakt om du ønsker gratis vurdering av sak.

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑