Hvem kan få oppreisning?

Høyesterett har i en ny avgjørelse gjort det klart hvem som kan få oppreising.

Definisjonen på oppreisning er et engangsbeløp som er uavhengig av andre typer erstatning som den som er blitt utsatt en straffbar handling skal få. Størrelsen er avhengig av hva som har skjedd, skylden til den som har gjort det og følgende av handlingen.

Dette gjelder oppreisning. Da er det bestemmelsen i skadeserstatningsloven § 3-5 om personskade som gjelder.

Høyesterett avgjorde i en avgjørelse som du finner her at det som kreves er at du er blitt utsatt for en handling som har medført at det er kommet en skade. Denne skaden kan både være av psykisk og fysisk.

Men selv om ikke har blitt påført noen skade eller dette ikke kan dokumenteres så kan det gis oppreisning.

Bestemmelsen om oppreisning i skadeserstatningsloven § 3-5 viser til bestemmelsen i § 3-3 som gjelder en rekke type straffbare handlinger som gir rett til oppreisning uavhengig av om det har skjedd en skade eller om det kan bevises det har skjedd en skade. Dersom det har skjedd en skade kan dette påvirke hvor mye det skal gis i oppreisning.

Dette gjelder følgende straffbare handlinger;

 • Falsk anklage/falsk anmeldelse
 • Tvang – at noen har tvunget noe til å gjøre noe
 • Tvangsekteskap
 • Frihetsberøvelse
 • Menneskehandel
 • Slaveri
 • Bigami og ekteskap med barn under 16 år.
 • Trusler
 • Skremmende og plagsom opptreden/hensynsløs adferd
 • Innbrudd
 • Kroppskrenkelse (legemsfornærmelse)
 • Mishandling i nærerelasjoner/familievold/barne/kvinnemisshandling
 • Voldtekt
 • Grov uaktsom voldtekt
 • Misbruk av overmaksforhold/seksuelle overgrep
 • Seksuelle omgang med innsatte i institusjon
 • Seksuelle overgrep mot barn/voldtekt av barn
 • Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år
 • Seksuell handling med barn under 16 år
 • Incest
 • Søskenincest
 • Seksuell omgang med fosterbarn/stebarn eller person under 18 år under ens omsorg
 • Ran
 • Utpressing

Det er altså en rekke handlinger som kan gi rett til oppreisning uten at det er blitt påført noen skade eller det kan dokumenteres noen skade.

Det er fordi enten disse handlingene kan anses for å være krenkende nok i seg selv. Eller fordi at disse handlingene er så grove og alvorlige (voldtekt) at det er unødvendig å dokumentere at de har påført noen skade fordi det sier seg egentlig selv.

Hva nivået på oppreisinger er i disse sakene varierer fra 10 000,- til 15 000 for de minsts alvorlige tilfellene til 300 000,- for grove tilfeller av seksuelle overgrep. Jeg har skrevet noe om nivået i disse artiklene.

Dette gjelder som sagt kun oppreisning. I tillegg kommer erstatning for påførte skader som kan dokumenteres og økonomisk tap.

Dersom du lurer på om du kan kreve oppreisning for noe du er blitt utsatt for ta kontakt jeg kan gi deg en gratis vurdering av din sak. I de aller fleste slike saker så er også advokatbistanden dekket enten av bistandsadvokatordningen eller av kontoret for voldsoffererstatning.

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑