Oppreisning for drapsforsøk

For at det skal foreligge drapsforsøk (straffeloven § 275, jf. § 16) må den som ha utført handlingen ha forsøkt å utføre en handling som er egnet til å ta livet av noen med forsett. Forsett vil si at det var overveiende sannsynlig at døden ville bli resultatet og en valgte likevel å gjennomføre handlingen.

Praksis fra Erstatningsnemnda

I sak ENV-2017-1416 hadde skadelidte fått et kutt i halsen som var 5 cm på tvers og et kutt i haken som var 3 cm. Han hadde også fått alvorlige psykiske ettervirkninger. Oppreisningen ble satt til kr. 150 000,-

I sak ENV-2016-1963 hadde skadelidte blitt knivstukket. Han var blitt påført 11 knivstikk i overkroppen. Herunder 1 stikk som traff hjerte. Skadene medførte behov for omfattende operasjoner. Han var i lengre tid innlagt ved sykehus. Som følge av handlingen han hadde blitt utsatt for hadde han også utviklet psykiske problemer. Han oppsøkte psykolog. Oppreisningen ble satt til kr. 200 000,-

I sak ENV-2016-2871 fikk en politimann 75 000,- i oppreisning. Skadevolder hadde kommet mot politimannen og en kollega med pistol. Skadevolder hadde truffet kollegaen. Samtidig hadde politimannen skutt skadevolder i hodet. Politimannen hadde fått psykiske plager og øresus som følge av skuddet som ble løsnet. Politimannen som ble truffet av skuddet fikk skader i brystet og nedsatt funksjon i armen ble tilkjent kr. 150 000,- i oppreisning i sak ENV-2016-2870

I sak ENV-2013-946 hadde skadelidte blitt skutt i kneet og det ble avfyrt ytterligere et skudd som ikke traff. Skaden medførte at han fikk en varig skade i kneet som førte til operasjoner og bevegelsesbesvært. Han hadde også blitt påført PTSD. Oppreisningen ble satt til 175 000,-

Utøya saker/terrorhandlingen

I sak ENV-2014-737 hadde skadelidte blitt påført alvorlige skuddskader og psykiske skader. Oppreisningen ble satt til 600 000,-. Avhengig av omfanget av skadene, nærheten til terrorhandlingen og følgene for skadelidte ble oppreisningen satt fra kr. 100 000 og oppover til 700 000,- i disse sakene.

Hva drapsforsøk vil si

Som hvor mye det gis i oppreisning avhenger av omfanget av handlingens grovhet og de psykiske/fysiske skadene. Det avhenger også av om handlingen blir å regne som et drapsforsøk og ikke bare legemsskade. Dette går på om det kan legges til grunn at det forelå et forsett om å drepe. Dersom det har oppstått alvorlig legemsskade, f. eks. stikk med kniv mot vitale organer taler mye for at det foreligger drapsforsett. Selv om gjerningsmannen ikke kan straffes for dette er beviskravet i forhold til sivile krav noe lavere.

Selv om handlingen ikke anses for drapsforsøk vil oppreisning i mange tilfelle være høy i disse sakene da den har betydelige skader som følge.

Andre former for erstatning

Oppreisning er imidlertid kun en del av erstatningen som kan tilkjennes ved et drapsforsøk. Oppreising er ment å dekke erstatning for tort og svie. Dersom skaden har fått varige følger enten fysisk eller psykisk skal menerstatningen dekke dette. Dersom skaden har fått økonomiske følger skal dette dekkes gjennom erstatning for tapt inntekt/påførte utgifter.

Om du ønsker en vurdering av en sak ta kontakt her.

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑