Lagmannsretten frifant 18-åring for straff for seksuell omgang med 15-åring

Nylig behandlet Borgarting lagmannsrett en sak der en 18 år gammel gutt var tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en 15 år gammel jente.

Jenta leverte anmeldelse av voldtekt til politiet. Hun mente hun var blitt tvunget til samleie. Gutten forklarte at samleiet hadde skjedd frivillig. På grunn av det strenge beviskravet i straffesaker bygget retten på guttens forklaring. De la dermed til grunn at samleiet hadde skjedd frivillig og at det ikke hadde skjedd en voldtekt.

Statsadvokaten tok ut tiltale for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Straffeloven har satt den seksuelle lavalderen til 16 år. Det betyr at det skal være straffbart å ha seksuell omgang med noen som ikke har fylt 16 år. Loven er objektiv. Det vil si at det er alderen som har betydning. Det er ikke et krav at personen visste at alderen var under 16 år. Siden jenta var fylt 15 år, var de objektive vilkårene for straff oppfylt. Statsadvokaten mente at gutten skulle dømmes til fire måneders fengsel. Lagmannsretten var ikke enig og frifant gutten.

Borgarting lagmannsrett uttalte:

Det hører under skyldspørsmålet å avgjøre om partene er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling. Det hører imidlertid under straffespørsmålet å avgjøre hvilken virkning det i så tilfelle skal ha. Ved tolkningen av straffeloven § 308 viser lagmannsretten til Ot.prp.nr.28 (1991-2000). Her fremgår det under punkt 3.4 side 57 at denne regelen bunner i en oppfatning om at straff kan virke urimelig hardt og stride mot den alminnelige rettsoppfatning der gjerningsmannen og fornærmede er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling. Unge mennesker skal ha et visst rom for å utforske egen seksualitet uten at de risikerer straff.

Retten mente at en aldersforskjell på tre år lå innenfor det som aksepteres som jevnbyrdighet i alder. Det avgjørende var partenes utvikling og modenhetsnivå. Hvis begge vurderes å være på likt modenhetsnivå, vil det altså kunne frita gjerningspersonen for straff. Retten vurderte om jenta hadde en aldersadekvat modenhetsgrad. Flertallet la vekt på at jenta fungerte sosialt. Selv om jenta hadde flere utfordringer med språk og kommunikasjon, kom retten til at hun var kommet så langt i utviklingen at partene måtte anses å være jevnbyrdige i alder og utvikling. Retten la vekt på at gutten oppfattet fornærmede som jevnbyrdig selv om han var klar over hennes alder. De la også vekt på at jenta hadde klart seg bra etter det straffbare forholdet.

Som følge av at retten vurderte at partene var jevnbyrdige i alder og utvikling, ble gutten ikke ilagt straff og jenta fikk heller ikke rett til erstatning.

Les også Hvorfor anmelde seksuelle overgrep?

Dommen i sin helhet kan leses her Borgarting lagmannsretts dom 23.3.2018

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑