Fikk ikke forsvarer. Dommen ble opphevet.

I en sak fra Borgating lagmannsrett ble dommen fra tingretten opphevet da tiltalte ikke hadde fått offentlig oppnevnt forsvarer i en sak om promillekjøring. Han hadde blitt dømt til 36 dagers fengsel etter å ha kjørt bilen i påvirket tilstand og kolidert i en annen bil.

Retten gir ikke alle rett til forsvarer. Når du har krav på forsvarer kan du lese om her.

Han hadde ikke hatt forsvarer i tingretten. Lagmannsretten mente at dette var en feil og det måtte føre til at dommen ble opphevet.

Det ble pekt på at Høyesterett tidligere hadde sagt at dersom tiltalte risikerer ubetinget fengsel så skal han ha forsvarer.

Lagmannsretten forstår Høyesteretts uttalelser slik at et sentralt moment i vurderingen av om man har krav på offentlig forsvarer, er sakens alvor uttrykt ved forventet straff. Høyesterett tar ikke stilling til nøyaktig hvor streng den forventede straffen skal være for å utløse rett til offentlig forsvarer, men nevner at det synes å være et utbredt syn at hensynet til rettferdighet i EMK artikkel 6 nr. 3 bokstav c krever at forsvarer oppnevnes når det er en realistisk mulighet for at siktede vil bli dømt til ubetinget fengselsstraff.

Derfor skal siktede ha forsvarer det er snakk om å idømme ubetinget fengsel i en straffesak.

Om ikke ankefristen er gått ut så kan en sak ankes med denne begrunnelse.

Ta kontakt for vurdering av din sak.

rettshjelpsadvokaten.no

 

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑