Barnevern – Saksbehandlingsfeil i Larvik tingrett

Høyesterett opphevet nylig en dom fra Larvik tingrett pga. saksbehandlingsfeil. Se dommen her.

I en sak om barnevern hadde Larvik tingrett blitt satt med kun en dommer, uten meddommere og uten at det ble avholdt rettsmøte. Saken gjaldt tilbakeføring av to barn som barnevernet hadde overtatt omsorgen for i 2010. Tingretten som kun var besatt med en dommer avviste å behandle spørsmålet om tilbakeføring av de to barna. Begrunnelsen var at kravet om tilbakeføring ikke kunne føre frem.

Høyesterett sa at saken skulle behandles etter tvisteloven kapittel 36. Etter bestemmelsen i tvisteloven § 36-4 skal retten da settes med to meddommere. Det er ikke noe unntak fra denne regelen. Høyesterett viste til at ikke lovlig sammensatt domstol er en absolutt opphevelsesgrunn, jf. tvisteloven § 29-21.

Noe som egentlig var avklart fra før er derfor nå blitt gjort tydelig for alle. Barnevernsaker gjelder et alvorlig inngrep. Hensynet til rettssikkerhet skal settes høyt. Flertallet i komiteen i Stortinget gikk derfor inn for at ordningen skal være at retten skal settes med 3 dommere, en fagdommer, en sakkyndig meddommer og en meddommer fra det alminnelige utvalget.

Begrunnelsen til tingretten for avgjørelsen var at dommeren mente at saken om tilbakeføring ikke kunne føre frem. Men at et så alvorlig spørsmål kan kunne avgjøres av en dommer alene uten at det blir avholdt rettsmøte er ikke betryggende ut fra et rettssikkerhets perspektiv.

Vi bistår i saker som gjelder barnevern. Om du ønsker en vurdering av en sak ta kontakt her.

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑