Utsatt for bilulykke? Her er 5 råd fra advokat

Hvis du blir påført en skade i forbindelse med en bilulykke, har du rett til å få erstattet ditt økonomiske tap som skyldes skaden. Både den som var fører, passasjer og fotgjenger har rett til erstatning gjennom bilens ansvarsforsikring. Du har rett til erstatning for skade bilen gjør. Det betyr at skader etter påkjørsel skal dekkes av bilens forsikringsselskap. Bilansvaret omfatter også andre situasjoner der bilen kan påføre skade. I denne artikkelen gir Advokat Arild Almklov deg fem viktige tips hvis du har blitt utsatt for en bilulykke. 

1. Sørg for å få skaden dokumentert raskt etter bilulykken

Det kan være en komplisert prosess å bevise at en skade er påført som følge av en bilulykke. I saker for domstolene der det har oppstått tvil om hvorvidt det er årsakssammenheng mellom skaden og bilulykken, har de umiddelbare journalnotatene vært tungtveiende bevis. Det er med andre ord viktig at du oppsøker lege umiddelbart etter en ulykke. Husk å få med alle plagene som du mener du er påført etter ulykken og at legen noterer disse i journalen. Mange velger å vente med å gå til lege fordi de vil se om plagene går over av seg selv. Andre er ordknappe i samtalen med legen slik at ikke alle skadene blir registrert. Det kan koste deg erstatningen.

Skal du ha rett til erstatning, er det du som skadelidt som må bevise at du har krav på det. Har det gått flere uker mellom ulykken og den første legekonsultasjonen, kan det oppstod spørsmål om det har vært andre hendelser i mellomtiden som har påført deg skaden. Det er derfor veldig viktig å konsultere lege raskt og å fortelle om skadene i de første timene etter ulykken. En annen fordel med en rask henvendelse hos lege er at utredninger av skaden kommer i gang fortere. Når det er avklart hva skaden skyldes, vil erstatningsoppgjøret gå raskere. F eks kan man ved røntgen av en som har fått en whip lash, se om det er brudd i nakkevirvlene. Et slikt røntgenbilde tatt like etter ulykken vil være et viktig bevis. Slike brudd kan gro og etter hvert forsvinne og da oppstår det tvil om man er påført en whip lash.

2. Meld fra om skaden innen fristen

Når du er påført en skade i en bilulykke, bør du melde fra til forsikringsselskapet til bilen så raskt som mulig. Da kan du sikre viktige bevis. Du må sende skademelding til forsikringsselskapet innen et år. Det er den bilen som har påført personskaden sin forsikring som er aktuell. Når to biler har kollidert, er det den ansvarlige bilens forsikringsselskap som håndterer meldingen. Du kan også melde saken til Trafikkforsikringsforeningen hvis du ikke vet hvor bilen er forsikret, eller der bilen ikke var forsikret. Hvis ulykken skjedde i utlandet, kan du undersøke om det landet har en representant i Norge som du kan fremme kravet ditt mot.

3. Hvor mye får du i erstatning etter bilulykke?

Du har rett til å få dekket ditt fulle og hele økonomiske tap. Dersom skaden har ført til inntektstap, skal det dekkes. Hvis skaden er varig, må det beregnes et fremtidig inntektstap. Det blir gjort ved å sammenligne hva du hadde i inntekt før ulykken og hva som er  sannsynlig inntekt. Hvis du mener at du ville ha tjent mye mer om ulykken ikke hadde skjedd, må du bevise det. Det skal særlige holdepunkter for å bruke en høyere inntekt enn den du hadde da du ble skadet. Det kan f eks være at du var under opplæring og ville fått en høyere inntekt i framtiden om ulykken ikke hadde skjedd.

Det må tas hensyn til hvor invalidiserende din skade er. Det kan være følgetilstander som smerter, psykiske plager, søvnproblemer, utmattelse. Slike plager er påregnelige ved alvorlige bilulykker og kan føre til et økt erstatningskrav.  

Dersom du har hatt utgifter forbundet med skaden, har du rett til å få dem dekket. Det kan for eksempel være betaling for medisiner, utstyr og transport til behandlingsstedet. Noen vil trenge hjelp i hjemmet og har rett til å få erstatning tilsvarende kostnadene med å kjøpe tjenester i hjemmet.

Du kan ha rett til menerstatning hvis du får varige mén etter bilulykken. Menerstatningen fastsettes etter en tabell etter graden av invaliditet. Det oppnevnes gjerne en spesialist for å fastsette varig medisinsk invaliditet.

Dersom bilføreren har vært grovt uaktsom, kan du ha rett til oppreisning for tort og svie. Det er en skjønnsmessig sum som gis som kompensasjon og som skal hindre skadevolderen og andre i å utføre lignende handlinger igjen.

4. Hva slags hendelser er dekket av bilansvaret?

Alle biler er pliktig å være forsikret. Dersom bilen påfører en skade, vil bilens forsikring være ansvarlig for å dekke utgifter som skyldes skaden. Forsikringen dekker skader som følger av bilulykke og mindre kollisjoner i trafikken. Det kan også være forhold ved bilen som gjør at den påfører skade, selv når den ikke kjører. Fra rettspraksis kjenner vi et tilfelle der stigtrinnet opp til førerhuset på en lastebil, ble ansett å være for høyt. Da sjåføren skadet seg på vei ned fra førerhuset

Men ansvaret for trafikkskade gjelder også skader som bilen gjør når den står parkert. Hvis det er forhold ved bilen som gjør at den påfører skade, kan slike skader også omfattes av bilansvaret. I et eksempel fra rettspraksis falt en tankbilsjåfør ned og skadet seg da han skulle gå ned fra førerhuset. Skaden ble dekket av bilansvaret fordi det var høyden på stigtrinnet som førte til at han ramlet ned og ble skadet. Skader man blir påført under lossing og lasting omfattes ikke av bilansvaret. En mann som skled ned fra en container på taket av bilen fikk ikke erstatning. Derimot kan klemskader være dekket. En passasjer som får bakluka på bilen i hodet kan ha rett til erstatning under bilens forsikring.

5. Få hjelp av advokat ved forsikringsoppgjøret

Forsikringsselskapet vil som regel dekke nødvendige og rimelige utgifter til advokat ved et forsikringsoppgjør. Advokaten vil kunne vurdere hvilke bevis som bør innhentes for best mulig å dokumentere skaden og det økonomiske tapet etter ulykken. De aller fleste forsikringsoppgjør blir til etter forhandlinger mellom forsikringsselskapet og den skadelidte. Advokaten vil kunne vurdere om tilbudet fra forsikringsselskapet er rimelig. Hvis du skal gjøre en endelig avtale om erstatning etter bilulykke, må du forsikre deg om at du har fått dekket alt det du har krav på. Det kan bli vanskelig å ta saken opp igjen dersom du ombestemmer deg eller det viser seg at tapet ditt blir større enn det du regnet med.

Ta gjerne kontakt med advokat Arild Almklov på telefon 97717634 for en vurdering av din erstatningssak.


Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑

%d