Trafikkskadeerstatning

Hvis du blir påført en skade av en bil, kan du kreve trafikkskadeerstatning der bilen er forsikret. Det gjelder enten du selv var fører i bilen, medpassasjer, fotgjenger eller som fører av egen bil. Alle skader bilen påfører gir rett til trafikkskadeerstatning. Det vanlige er at man blir skadet på grunn av påkjørsel, men det kan også være andre skader som bilen gjør som kan gi rett til trafikkskadeerstatning. Her gir vi deg noen tips om hva du bør gjøre om du har blitt påført en skade av en bil.

Oppsøk lege raskt

Det er viktig at du oppsøker lege hvis du mener at du kan ha fått en trafikkskade. I rettspraksis blir det lagt stor vekt på om det foreligger umiddelbare bevis, det vil si nedtegnelser som blir gjort like etter ulykken. Det er fordi det regnes som sikre bevis på at ulykken har skjedd. For at bilens forsikring skal bli ansvarlig for trafikkskadeerstatning, må du bevise at skaden er påført av bilulykken. Dersom du har ventet med å gå til lege for plagene, oppstår det tvil om det er bilulykken som er årsaken til plagene. Denne tvilen vil gå ut over deg som krever trafikkskadeerstatning.

Husk å melde skaden til forsikringsselskapet innen et år

Du bør melde fra om skaden til forsikringsselskapet med én gang du blir klar over at du har fått en skade. Det er viktig for å sikre bevis. Fristen for å melde om skaden er et år fra du fikk kjennskap til skaden. Hvis det er vanskelig å finne ut hvor bilen var forsikret eller bilen ikke var forsikret, kan du melde skaden til Trafikkforsikringsforeningen.

Hva dekkes av trafikkskadeerstatning?

Alle skader som skyldes bilulykken kan gi rett til trafikkskadeerstatning, både de fysiske skadene som oppstår rett etter ulykken og følgetilstander som smerter og psykiske plager. Hvis skaden medfører at du må være borte fra jobb og får tapt arbeidsinntekt, kan du kreve erstattet inntektstapet som trafikkskadeerstatning. Du kan kreve både tapt arbeidsinntekt som du har lidt og framtidig tap. I tillegg vil du kunne kreve dekket utgifter som du har hatt som følge av ulykken. Det kan være utgifter til behandling, medisiner eller hjelp i hjemmet. Du kan også få dekket advokatutgifter som har vært nødvendige og rimelige. Dersom det viser seg at du får varige mén, kan du ha rett til menerstatning. Du kan i noen tilfeller kreve oppreisningserstatning hvis bilføreren har vært grovt uaktsom.

Hvilke hendelser gir rett til trafikkskadeerstatning?

Dersom bilen har påført en skade, er bilens forsikringsselskap ansvarlig for å utbetale trafikkskadeerstatning. Det vanlige er at skader oppstår i forbindelse med bilulykker og kollisjoner når bilen kjører. Men ansvaret for trafikkskade gjelder også skader som bilen gjør når den står parkert. Hvis det er forhold ved bilen som gjør at den påfører skade, kan slike skader også omfattes av bilansvaret. I et eksempel fra rettspraksis førte høyden på stigtrinnet til at en tankbilsjåfør ramlet ned og ble skadet. Høyesterett mente at det var forhold ved bilen som hadde forårsaket skaden og da var bilens forsikringsselskap ansvarlig. Hadde det vært glatt føre eller sjåførens dårlige balanse som hadde ført til at han ramlet, ville skaden ikke blitt dekket. Et annet eksempel er at man får hånden i klem i bildøren. På den annen side vil skader som oppstår i forbindelse med lasting av bilen ikke være dekket.

Bruk advokat i erstatningsoppgjøret ved trafikkskadeerstatning

Det lønner seg å bruke advokat i erstatningsoppgjøret ved trafikkskadeerstatning. Forsikringsselskapet som behandler saken vil dekke nødvendige og rimelige utgifter til advokat. Advokaten vil sørge for å innhente alle bevisene som kan styrke saken din. I mange tilfeller vil forsikringsselskapet oppnevne en sakkyndig for å vurdere om skaden er påført som følge av bilen og vurdere hvor stor skaden er. Advokaten kan hjelpe deg med valget av spesialist og å utforme mandat til den sakkyndige. Forsikringsselskapene vil ofte foreslå et erstatningsoppgjør. Det kan være lurt å rådføre seg med advokat for å få en vurdering av om du bør akseptere tilbudet. Ofte vil trafikkskadeerstatning bli utbetalt etter forhandlinger mellom forsikringsselskapet og den skadelidte. Da er det viktig at du vet hva avtalen innebærer og om det er et rimelig oppgjør for din skade. Advokat Arild Almklov har lang erfaring med å bistå ved erstatningsoppgjør.

 

 

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑