Hva kan du få voldsoffererstatning for?

Voldsoffererstatning kan fås for alle straffbare handlinger som krenker livet, helsen eller friheten og som har ført til en personskade.

Straffbare handlinger betyr at handlingen må være straffbar etter straffeloven eller annen lov. Det er ikke nok at handlingen er ulovlig den må også være belagt med straff. Som regel medfører ikke dette noe problem da alle handlinger som er så alvorlige at de kan føre til en skade på andre er straffbare.

Selv om mange handlinger kan oppleves krenkende er det kun handlinger som krenker livet, helsen eller friheten som det kan søkes om voldsoffererstatning for. Tyverier og andre ikke voldelige forbrytelser som f.eks bedrageri faller utenfor. Tidligere var det et krav at handlingen bar preg av vold eller tvang. Det gjorde at mange handlinger som er plagsomme og som kan føre til stor skade ikke ble omfattet.

F.eks publisering av private bilder på nettet. Dette rammes av straffelovens bestemmelser om krenking av privatlivets i straffeloven § 267. Eller personforfølgelse (stalking) rammes av straffeloven § 266a. Handlingen trenger derfor ikke bære preg av vold eller tvang. Dette er handlinger som nå omfattes av hva du kan søke voldsoffererstatning for.

Hvilken type straffbare handlinger?

Alle voldshandlinger er imidlertid omfattet. Dytting, klaps, slag, spark eller andre fysiske angrep. Det er et krav om at handlingen er en straffbar handling. Dette gjelder også uaktsomme handlinger

Seksuelle overgrep.

Alle handlinger som gjelder seksuelle overgrep vil også være omfattet. Dette da alle disse handlingene vil være krenkelser av enten helsen eller friheten.

Dette gjelder selvsagt de mest alvorlige som voldtekt og seksuelle overgrep mot barn. Men også seksuelle krenkende adferd, som beføling, blotting, misbruk av overmaktsforhold/stilling, seksuell omgang innlagte i institusjon og seksuell trakassering er omfattet.

En begrensning for noen av handlingene i forhold til oppreisning er at det er et krav om personskade. Altså det må dokumenteres at handlingen har ført til en skade, enten fysisk eller psykisk.

Straffeloven setter grensen for seksuell uanstendig adferd lavere for barn en for voksne. Fremvisning av pornografisk innhold er straffbart ovenfor barn (under 18 år) men ikke nødvendigvis ovenfor voksne.

Filming av barn (under 18 år) som seksualiserer dem vil alltid være straffbart, jf. straffeloven § 311. Når det gjelder voksne er ikke dette alltid straffbart. Voksne kan samtykke, men om det ikke foreligger samtykke så vil det være straffbart. Videreformidling vil alltid være straffbart også om ikke det foreligger samtykke.

Vold

Hva slags situasjon volden er skjedd i har betydning for hvor stor erstatningen blir. Men alle situasjoner omfattes. Det kan være blind vold, slagsmål, familievold, partnervold eller andre situasjoner.

Alle voldshandlinger er imidlertid omfattet. Det er for en rekke av dem et krav om personskade men selv et lite risp eller blåmerke er å regne som en personskade etter loven.

Det skal derfor ikke så mye til i forhold til skade. Oppreisningen styres av handlingens grovhet, forholdet mellom gjerningsperson og offer samt andre omstendigheter.

Barn som har vært vitne til vold er også omfattet. Dette vil også være straffbart om det foreligger et familieforhold. Andre vitner til vold vil ikke nødvendigvis ha krav på voldsoffererstatning på selvstendig grunnlag. Det kan imidlertid om det foreligger en særlig binding mellom offeret og vitnet kreves erstatning på bakgrunn av sjokkskade.

Andre

Som nevnt ovenfor er det også en rekke andre straffbare handlinger som ikke er voldshandlinger eller seksuelle overgrep som også omfattes, f.eks deling av private bilder, forfølgelse (stalking) eller krenking av privatlivets fred.

Det er få som krever voldsoffererstatning i forhold til hvor mange som blir utsatt for straffbare handlinger. Jeg gir en uforpliktende vurdering av alle slike saker. Ta kontakt.

 

 

 

En kommentar om “Hva kan du få voldsoffererstatning for?

Legg til din

Hei! Velkommen til rettshjelpsadvokaten. Har du erfart noe lignende, vil jeg gjerne høre fra deg.

Powered by WordPress.com. av Anders Noren.

opp ↑